Python-ի ներածություն

Ավելի մեծ, քան նախորդը

Պատկերացրեք, որ դուք տեսանյութեր եք տեղադրում youtube-ում: Կցանկանայիք իմանալ, թե որ տեսանյութերն են ավելի հայտնի դարձել, քան նախորդները: Յուրաքանչյուր տեսանյութի համար դուք գիտեք, թե քանի մարդ է դրանք դիտել այն տեղադրելու առաջին շաբաթվա ընթացքում: Այժմ դուք ցանկանում եք հաշվարկել այն տեսանյութերի քանակը, որոնք ավելի լավ են աշխատել, քան ձեր տեղադրած նախորդը:
Մուտքի առաջին տողում տրված է տեսանյութերի քանակը՝ n: Հաջորդ n տողերը պարունակում են յուրաքանչյուր տեսանյութի դիտումների քանակը ներբեռնումից հետո առաջին շաբաթվա ընթացքում:
Ելքում պետք է տպել մեկ թիվ՝ տեսահոլովակների քանակ, որոնք ավելի լավ են գործել, քան իրենց անմիջական նախորդը:
Մուտք
Ելք
6 1000 2000 1500 4000 4500 4200
3
Բացատրություն: 2000 > 1000, 4000 > 1500, 4500 > 4000
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in