fb pixel

Python-ի ներածություն

 • Profound Academy

  • Status
   • 1
    Մուտք և Ելք
   • 2
    Փոփոխականներ և ամբողջ թվեր
   • 3
    Պայմաններ
   • 4
    Ներդրված պայմաններ
   • 5
    Փոփոխականներ և տիպեր
   • 6
    Տողեր
   • 7
    Զանգվածներ
   • 8
    For ցիկլեր
   • 9
    While ցիկլեր
   • 10
    continue, break, while...else
   • 11
    Տողերի և զանգվածների հետ աշխատանք
   • 12
    Ներդրված ցիկլեր
   • 13
    List Comprehension
   • 14
    Tuple-ներ և Set-եր
   • 15
    dict
   • 16
    Ֆունկցիաներ
   • 17
    Ֆունկցիաներ 2
   • 18
    Lambda and higher-order functions
   • 19
    Files

 • Փաստաթղթերի որոնում

  Դասարանի փաստաթղթերը որոնելիս ցանկանում եք գտնել դասի վերնագիրը, որը կցանկանայիք կրկնել քննությունից առաջ: Դուք հիշում եք վերնագրից որոշ բառեր, բայց մնացածի մասին վստահ չեք: Այդ գործընթացը ավտոմատացնելու համար դուք որոշում եք գրել ծրագիր, որը կկատարի ձեր որոնումը:
  Դուք նախ կմուտքագրեք n դասում ընդգրկված փաստաթղթերի քանակը: Հաջորդ n տողերը կլինեն այդ փաստաթղթերի վերնագրերը: Այնուհետև կմուտքագրեք այն բառերի քանակը, որոնք հիշում եք՝ w. Հաջորդ w տողերը կպարունակեն w բառերը, որոնք դուք հիշում եք այդ վերնագրից:
  Ծրագիրը պետք է տպի բոլոր փաստաթղթերի վերնագրերը, որոնք ունեն բոլոր այն բառերը, որոնք դուք հիշում եք:
  Նկատի ունեցեք, որ դուք կցանկանայիք որոնում կատարել մեծատառերի նկատմամբ անզգայուն, ուստի կցանկանայիք, որ որոնիչն անտեսի մեծատառերի և փոքրատառերի տարբերությունները:
  Մուտք
  Ելք
  4 Google and the page-rank algorithm to search the web content Neural Networks and document ranking to re-rank the web pages BERT models and the web - do they actually work for big content docs Page-rank and how to handle leaf nodes 2 web content
  Google and the page-rank algorithm to search the web content BERT models and the web - do they actually work for big content docs
   
  To check your solution you need to sign in