🟠 ⏭ Վարժություն 28

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N թիվը և էկրանի տպում է N*N չափի շախմատի տախտակ։ Սև վանդակի փոխարեն օգտագործել “#” սիմվոլը, իսկ սպիտակ վանդակի փոխարեն “@” : Սև և սպիտակ վանդակները հարկավոր է առանձնացնել բացատով։ N փոփոխականի արժեքը սահմանափակել 10-ով։
Օրինակ, եթե N=8, ծրագիրը պետք է արտածի հետևյալ պատկերը։
@ # @ # @ # @ #
# @ # @ # @ # @
@ # @ # @ # @ #
# @ # @ # @ # @
@ # @ # @ # @ #
# @ # @ # @ # @
@ # @ # @ # @ #
# @ # @ # @ # @
Եթե N=4
@ # @ #
# @ # @
@ # @ #
# @ # @
#include <iostream>
int main() {
  //Put your code here
}

Հուշում 1

Նախ փորձե՛ք տպել առաջին տողը։ Նկատեք, որ եթե j-ին զույգ է, ապա հարկավոր է տպել “@”, հակառակ դեպքում, եթե j-ին կենտ է, պետք է տպել “#”։
for (int j = 0; j < M; j++) {
   if (j % 2 == 0) {
      std::cout << "@";
   } else {
      std::cout << "#";
   }
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue