🟢 Վարժություն 2

Գրել ծրագիրը, որը մուտքում ստանում է ուղղանկյան երկու կողմերի երկարությունը (սահող կետով թվեր) և էկրանի առաջին տողում տպում է ուղղանկյան մակերեսը, իսկ երկրորդ տողում` պարագիծը։
#include <iostream>
int main() {
  double a, b;
  std::cin >> a >> b;
  // your code here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue