🟢 Վարժություն 14

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է ամբողջ տիպի եռանիշ թիվ և էկրանին արտածում է “yes”, այն սիմետրիկ (պոլինդրոմ) է, այսինքն աջից ձախ և ձախից աջ նույն կերպ է կարդացվում: Հակառակ դեպքում արտածել “no”։
#include <iostream>
int main() {
    int in;
    std::cin >> in;
    // Put your code here
}

Հուշում

Եթե եռանիշ թվի առաջին և վերջին թվանշանները իրար հավասար են, ապա թիվը պոլիդրոմ է։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue