⏭️ 🟡 Վարժություն 12

Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը որպես արգումենտ ստանում է դրական ամբողջ թիվ՝ n և էկրանին տպում է n -ից միչև 1 թվերը` անջատված բացատով։
Օրինակ, numbers(5) էկրանին պետք է տպի 5 4 3 2 1:
#include <iostream>
void numbers(int number) {
 // your code here
}

int main() {
 int inputNum;
 std::cout << "Input number: " << std::endl;
 std::cin >> inputNum;
 if (inputNum < 0) {
  std::cout << "Invalid input";
  return 0;
 }
 // call numbers function here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in