🟢 Վարժություն 4

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է 4 ամբողջ տիպի թիվ և էկրանի առաջին տողում տպում է առաջին երկու թվերի գումարը, երկրորդ տողում` առաջին երեք թվերի արտադրյալը, իսկ երրորդ տողում` բոլոր չորս թվերի գումարը:

#include <iostream>
 
int main() {
   int a, b, c, d;
   std::cin >> a >> b >> c >> d;
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in