🟡 Վարժություն 28

Գրել ծրագիր, որն էկրանին կտպի “YES”, եթե ամբողջ թվերի զանգվածում գոյություն ունեն 2 թիվ, որոնց գումարը հավասար է տրված sum թվին, հակառակ դեպքում` “NO”։
Օրինակներ`
Մուտք - [0, -1, 2, -3, 1], x = -2։ Ծրագիրը կտպի “YES”, քանի որ (-3) + 1 = -2։
Մուտք - [1, -2, 1, 0, 5], x = 0։ Ծրագիրը կտպի “YES”, քանի որ 1 + (-1) = 0
#include <iostream>
#include <vector>
bool checkSum(const std::vector<int>& a, int sum) {
 // put your code here
}

int main() {
 std::vector<int> arr;
 int size;
 std::cout << "Insert vector size ";
 std::cin >> size;
 std::cout << size << std::endl;

 std::cout << "Insert vector elements: ";
 for (int i = 0; i < size; ++i) {
   int in;
   std::cin >> in;
   std::cout << in << " ";
   arr.push_back(in);
 }
 std::cout << std::endl;
 
 int x = 0;
 std::cout << "Insert target sum ";
 std::cin >> x;
 std::cout << x << std::endl;

 // put your code here
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in