Միջակայքի պարզ թվերը

Տրված են n թիվը և n հատ միջակայքեր։ Յուրաքանչյուր միջակայքի համար պահանջվում է գտնել այդ միջակայքին պատկանող պարզ թվերի քանակը։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի առաջին տողում տրված է n (1 ≤ n ≤ 100 000) թիվը՝ միջակայքերի քանակը։ Հաջորդ n տողերից i-րդում տրված են l[i] և r[i] թվերը (1 ≤ l[i] ≤ r[i] ≤ ), որոնք նկարագրում են i-րդ միջակայքի՝ համապատասխանաբար ձախ և աջ ծայրակետերը։

Ելքային տվյալներ

Ելքի i-րդ տողում պահանջվում է արտածել մեկ թիվ՝ [l[i], r[i]] միջակայքին պատկանող պարզ թվերի քանակը։

Օրինակ

Մուտք.
Ելք.
3 4 11 3 16 37 73
3 5 10
1 1 1000000
78498
Աղբյուրը՝ Մարզային 2021
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue