Մաքսիմալ բոնուս հզորությունը

Պատկերացրեք դուք գտնվում եք վիրտուալ խաղում և ձեր հերոսին կարող եք հզորացնել նրան ավելացնելով տրված n իրերը ինչ-որ հերթականությամբ (հերթականությունը ընտրում եք դուք)։ Ձեր հզորությունը չի կարող գերազանցել տրված k թիվը։ n իրերից i-րդի հզորությունը հավասար է p[i]-ի և նաև տրված են p[i] հատ տարբեր բոնուս հզորություններ, նշանակենք դրանք w[i][1]w[i][2]...w[i][p[i]]-ով։ Իրերը ձեր հերոսին ավելացնելուց, աշխատում է հետևյալ ալգորիթմը։ Ենթադրենք, դուք ընտրել եք, թե ինչ հերթականությամբ եք ուզում ավելացնել իրերը ձեր հերոսի վրա. ։ Ենթադրենք, այս պահին դուք ցանկանում եք ավելացնել j-րդ իրը և ձեր հերոսի հզորությունը մինչև այդ իրը ավելացնելը հավասար է sum-ի.
  • Եթե , ձեր հզորությանը ավելանում է ով, իսկ բոնուս հզորությանը՝ ով։
  • Եթե sum ≥ k, ոչինչ տեղի չի ունենում։
  • Մնացած դեպքերում, ձեր հզորությունը դառնում է k, իսկ բոնուս հզորությունը ավելանում է ով։
Գտնել հնարավոր մաքսիմալ բոնուս հզորությունը, որը դուք կարող եք ձեռք բերել, եթե դուք ընտրում եք իրերի հերթականությունը օպտիմալ ձևով։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքային տվյալների առաջին տողում տրված է երկու ամբողջ թիվ՝ n և k, իրերի քանակը և հզորության մաքսիմալ արժեքը համապատասխանաբար։ Հաջորդ n տողերից յուրաքանչյուրը սկսվում է մեկ ամբողջ p[i] թվով, i-րդ իրի հզորությունը, և նաև տրված են p[i] հատ ամբողջ թվեր՝ w[i][1]w[i][2]...w[i][p[i]]։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ ամբողջ թիվ՝ հնարավոր մաքսիմալ բոնուս հզորությունը, որը դուք կարող եք ձեռք բերել։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
4 5 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 1 3
9

Բացատրություն

Օրինակում հնարավոր մաքսիմալ բոնուս հզորություն հավաքելու համար, իրերը դասավորելու օպտիմալ տարբերակներից մեկը հետևյալն է՝ 4, 1, 3, 2։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
  • Ենթախնդիր 1 (7 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 2 (12 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 3 (20 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 4 (36 միավոր) 
  • Ենթախնդիր 5 (25 միավոր) 
 

Constraints

Time limit: 0.6 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue