Մեծագույն արտադրյալ

Տրված է -2-101 և 2 թվերից կազմված n ≥ 2 երկարության հաջորդականություն։ Անհրաժեշտ է գտնել առավելագույն արտադրյալ ունեցող ոչ դատարկ միջակայքի արտադրյալը։ Այլ կերպ ասած պետք է գտնել այնպիսի 1 ≤ i ≤ j ≤ n, որ a[i] · a[i + 1] · ... · a[j] արտահայտության արժեքը լինի հնարավորինս մեծ։Քանի որ պատասխանը կարող է լինել շատ մեծ, անհրաժեշտ է արտածել փնտրվող արտադրյալի մնացորդը  թվի վրա։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մեկ բնական թիվ՝ n ≥ 2ը, որը նկարագրում է հաջորդականության երկարությունը։Երկրորդ տողում տրված են բացակներով առանձնացված n հատ թվեր, որոնցից յուրաքանչյուրը -2-101 կամ 2 է։

Ելքային տվյալներ

Ելքի միակ տողում անհրաժեշտ է արտածել մեկ թիվ՝ փնտրվող ամենամեծ արտադրյալի մնացորդը  թվի վրա։

Օրինակ

Մուտք.
Ելք.
5 0 -2 2 1 -2
8
3 -1 0 -2
0
6 2 -2 0 -2 2 -1
4
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2021

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue