LCM ճանապարհներ

Էմիլենդում կան N քաղաքներ՝ համարակալված 1-ից N թվերով։ Էմիլը գտնվում է առաջին քաղաքում և ցանկանում է հասնել N-րդ քաղաք։ Ամեն քաղաքի կցված է թիվ (i-րդ քաղաքին կցված է A[i] թիվը)։ Կամայական i < j համարներով քաղաքների միջև կա ուղղորդված ճանապարհ i-ից j, որի երկարությունը հավասար է LCM(A[i], A[j]) / A[i]։  Էմիլը ցանկանում է պարզել 1-ին քաղաքից N-րդ քաղաք տանող գումարային երկարությամբ կարճագույն ճանապարհի երկարությունը:

Մուտքային տվյալներ

Առաջին և երկրորդ տողերում տրված են համապատասխանաբար T և N թվերը:
Եթե T=0, ապա հաջորդ տողում տրված են լինելու N բնական թվեր՝ A[1], A[2], ... A[N]։
Եթե T=1, ապա հաջորդ տողում թվեր տրված չեն լինելու, և համարելու ենք, որ i-րդ քաղաքին կցված է i թիվը (A[1]=1, A[2]=2, ... A[N]=N

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ 1-ից N տանող կարճագույն ճանապարհի երկարությունը։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
  • Ենթախնդիր 1 (6 միավոր) T=0, N ≤ 201 ≤ A[i] ≤ 100.000
  • Ենթախնդիր 2 (11 միավոր) T=0, N ≤ 10001 ≤ A[i] ≤ 100.000
  • Ենթախնդիր 3 (23 միավոր) T=0, N ≤ 100.000 և բոլոր A[i]-երը 2-ի աստիճաններ են1 ≤ A[i] ≤ 100.000
  • Ենթախնդիր 4 (31 միավոր) T=0, N ≤ 100.0001 ≤ A[i] ≤ 100.000
  • Ենթախնդիր 5 (10 միավոր) T=1, N ≤ 100.000
  • Ենթախնդիր 6 (19 միավոր) T=1, N ≤ 1012

Օրինակ

Մուտք
Ելք
0 8 28 35 30 26 20 34 34 33
22
0 7 21 15 20 13 21 15 22
20
1 42
12

Բացատրություն

Առաջին օրինակում 1-ին քաղաքից կարելի է գնալ 2-րդ քաղաք՝ անցնելով 5 երկարության ճանապարհով։ 2-րդ քաղաքից կարելի է գնալ 3-րդ քաղաք՝ անցնելով 6 երկարության ճանապարհով։ 3-րդ քաղաքից կարելի է գնալ 8-րդ քաղաք՝ անցնելով 11 երկարության ճանապարհով։
Երրորդ օրինակում 1-ին քաղաքից կարելի է գնալ 7-րդ քաղաք՝ անցնելով 7 երկարության ճանապարհով։ 7-րդ քաղաքից կարելի է գնալ 14-րդ քաղաք՝ անցնելով 2 երկարության ճանապարհով։ 14-րդ քաղաքից կարելի է գնալ 42-րդ քաղաք՝ անցնելով 3 երկարության ճանապարհով։
 
Աղբյուրը՝ Հանրապետական 2022
 

Constraints

Time limit: 1.5 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue