Jigglypuff

Jigglypuf-ը թաքնվել է s տողում։ Հարկավոր է գտնել s տողի ամենափոքր նախածանցը, որը պարունակում է jigglypuff բառի բոլոր տառերը։ Մուտքային տողում կարող են լինել միայն անգլերեն այբուբենի տառեր՝ մեծատառեր կամ փոքրատառեր։ Ելքում նախածանցը, որը պարունակում է jigglypuff բառի տառերը՝ մեծատառ կամ փոքրատառ, պետք է արտածել այնպես, ինչպես տրված է մուտքային ֆայլում։
Նախածանցը ենթատող է որը ստացվում է տողի վերջից 0 կամ ավելի տառեր ջնջելով։ Օրինակ՝ olymp տողի նախածանցերն են o, ol, oly, olym և olymp։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է s տողի n երկարությունը, որը չի գերազանցում 123456-ը։
Երկրորդ տողում տրված է մինչև n երկարության միայն անգլերեն այբուբենի մեծատառերից և փոքրատառերից կազմված s տողը։

Ելքային տվյալներ

Արտածել տրված տողի ամենափոքր նախածանցը, որը պարունակում է jigglypuff բառի բոլոր տառերը։ Երաշխավորվում է, որ պատասխան միշտ գոյություն ունի։

Օրինակ

Մուտք.
Ելք.
25 GGjigbestofALLfyfupsVKOSHP
19 GGjigbestofALLfyfup
Աղբյուրը. Դպրոցական 2020

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue