Անհավասար զանգվածներ

Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի գիտակ Համլետը վերջերս հետաքրքրվում է անհավասար զանգվաներով։ n հատ ամբողջ թվերից կազմված զանգվածը անվանենք անհավասար, եթե այդ զանգվածի i-րդ պրեֆիքսային գումարը հավասար չէ i-րդ սուֆիքսային գումարին (չհաշված 0-րդը և n-րդը)։ Ֆորմալ n երկարության a զանգվածը կոչվում է անհավասար, եթե կամայական i թվի համար, որտեղ (1 ≤ i < n) տեղի ունի a1 + … + ai ≠ an-i+1 + … + an անհավասարությունը: Համլետին հետաքրքրում է n երկարության a զանգվածներեի քանակը, որոնք բավարարում են li ≤ ai ≤ ri անհավասարություններին, որտեղ (1 ≤ i ≤ n), իսկ l-ը և r-ը n երկարության տրված զանգվածներ են։ Համլետը շատ արագ կարողացավ հաշվել այդ քանակը, իսկ Դուք կարո՞ղ եք։ Քանի որ այդ քանակը կարող է շատ մեծ լինել, անհրաժեշտ է արտածել այդ թիվը 10^9+7-ի վրա բաժանելիս ստացված մնացորդը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մեկ բնական թիվ n (1 ≤ n ≤ 50)։ Հաջորդ n տողերից յուրաքանչուրում տրված են l և r զանգվածների հերթական տարրերը։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել մեկ թիվ՝ տրված սահմանափակումներին բավարարող զանգվածների քանակը 10^9+7-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
6
Մուտք
Ելք
7 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 3
288

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակը,
  • Ենթախնդիր 1 (6 միավոր) n ≤ 20ri ≤ 2
  • Ենթախնդիր 2 (23 միավոր) ri ≤ 3
  • Ենթախնդիր 3 (15 միավոր) ri ≤ 15
  • Ենթախնդիր 4 (20 միավոր) ri ≤ 50
  • Ենթախնդիր 5 (36 միավոր) լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue