Հարցականներ

Տրված է n երկարությամբ թվանշաններից և ?-ից կազմված տող. Պետք է ?-երը փոխարինել թվերով այնպես , որ ստացված թիվը բաժանվի տրված k-ի վրա և լինի մինիմալ, իսկ եթե չկա այդպիսի թիվ՝ տպել -1։

Մուտք

Առաջին տողում տրված է t (1 ≤ t ≤ 10) թիվը թեստերի քանակը:
Ամեն թեստի համար տրված են n և k բնական թվերը, որտեղ n-ը տրված թվի թվանշանների քանակն է և n երկարությամբ տող կազմված ?-ից և թվանշաններից:

Ելք

Տպել այն մինիմալ թիվը , որը բավարարում է վերը նշված պայմաններին և մինիմալն է, իսկ եթե չկա այդպիսի թիվ՝ տպել -1:

Սահմանափակումներ

  • Թեստերի առաջին խմբի համար 1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ k ≤ 2։
  • Թեստերի երկրորդ խմբի համար 1 ≤ n ≤ 6, 1 ≤ k ≤ 1000։
  • Թեստերի առաջին խմբի համար 1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ k ≤ 1000։ Տողը կազմված է առավելագույնը մեկ ?-ից և թվանշաններից։
  • Թեստերի առաջին խմբի համար 1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ k ≤ 2։

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
2 2 14 4? 2 17 4?
42 -1
Աղբյուրը. Մարզային 2018
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue