Արևելյան պողոտայի մայթը

Արևելյան պողոտան ձգվում է արևմուտքից արևելք հազարավոր մետրեր։ Մեզ հետաքրքրում է միայն պողոտայի մի մայթը, որի երկարությամբ կան բազմաթիվ խանութներ, յուրաքանչյուրին մեկ միավոր երկարությամբ մայթ է բաժին հասնում։ Յուրաքանչյուր խանութի տնօրեն իր պարտքն է համարում իր խանութի առաջը գեղեցկացնել և սալիկապատել մայթի հատվածը։ Արդյունքում մայթի տարբեր հատվածներ ծածկված են տարբեր տեսքի սալիկներով։ Բացի այդ ժամանակ առ ժամանակ որևէ խանութի սեփականատեր որոշում է նորոգել  տարածքը և փոխել իր հատվածի սալիկները։
Յուրաքանչյուր նորոգումից հետո հարկավոր է պարզել, թե քանի նույնատիպ անընդհատ կտորներից է բաղկացած մայթը։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է Արևելյան պողոտայի մայթի  n երկարությունը։  Հաջորդ տողը պարունակում է n ամբողջ թվեր, որոնք նկարագրում են մայթի հատվածների սալիկների տիպերը։ Այդ թվերը կարող են լինել նաև բացասական և բացարձակ արժեքով չեն գերազանցում -ը։ Երրորդ տողը պարունակում է նորոգումների q քանակը։ Հաջորդ q տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է տվյալներ հերթական նորոգման վերաբերյալ։ Այն բաղկացած է թվազույգից՝ առաջին թիվը ցույց է տալիս նորոգվող հատվածի h  համարը (1 ≤ h ≤ n), երկրորդ թիվը ցույց է տալիս նոր սալիկների տիպը։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել q տող։ i-րդ տողում պետք  է արտածել i-րդ նորոգումից հետո մայթի նույնատիպ անընդհատ կտորների քանակը։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
6 1 1 1 1 1 1 4 3 2 5 2 4 2 5 1
3 5 3 3

Օրինակի պարզաբանումը։

Սկզբում մայթի բոլոր հատվածները նույնատիպ են՝ 111111։ Առաջին նորոգումից հետո այն ստանում է այսպիսի տեսք՝ 112111 և բաղկացած է 3 նույնատիպ կտորներից։ Երկրորդը նորոգվում է 5-րդ հատվածը և ստացվում է՝ 112121։ Այժմ նույնատիպ անընդհատ կտորների քանակը 4 է։ Ապա 4-րդ հատվածը դառնում է 2 (112221) և պատասխանը կրկին դառնում է 3։ Վերջում 5-րդ հատվածը կրկին դառնում է 1, բայց դրանից պատասխանը չի փոխվում։
Աղբյուրը. Հանրապետական 2019
 

Constraints

Time limit: 1.6 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 5 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue