Ամենաերկար նախածանցը

Գևորգն ունի s տողը, որն իրենից ներկայացնում է անգլերեն փոքրատառերից կազմված հաջորդականություն։ Նա որոշել է ստանալ նոր տող իր ունեցած տողից հետևյալ կերպ. նա վերցնում է սկզբնական տողի որևէ տառեր և, հարաբերական հերթականությունը չփոխելով, գրում է իրար կողք։ Այլ կերպ ասած՝ եթե սկզբնական տողի տառերը նշանակենք -երով՝ , ապա Գևորգն ընտրում է որևէ k թիվ,  ինդեքսներ և ստանում նոր տող՝։ Այդպես, օրինակ, abbc տողից կարելի է ստանալ հետևյալ տողերը՝ a, b, c, ab, ac, bb, bc, abb, abc, bbc և abbc։ Նրա նպատակն է ստանալ այնպիսի նոր տող, որը հանդիսանա սկզբնական տողի նախածանց։ Բայց կա մի պայման. չպետք է վերցված բոլոր տառերը s-ի k երկարության նախածանցից լինեն, այսինքն` չպետք է տեղի ունենա հետևյալ պայմանը՝
Օգնեք Գևորգին գտնել այդպիսի ամենաերկար հնարավոր նոր տողը։ Հարկավոր է արտածել k թիվը և  ինդեքսները։ Եթե ոչ մի նոր տող չի հանդիսանում սկզբնականի նախածանց, ապա բավական է ընդամենը արտածել 0 թիվը։
Հիշեցում՝ տողի նախածանցը տող է, որը ստացվում է սկզբնական տողից՝ աջից ջնջելով որոշ քանակի (հնարավոր է 0 հատ) սիմվոլներ։ Օրինակ՝ abac-ի նախածանցներն են a-ն, ab-ն, aba-ն, և abac-ն։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի միակ տողում տրված է s տողը ։

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել k թիվը և ինդեքսների  հաջորդականությունը՝ անջատված մեկական բացատանիշերով։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
abb
2 1 3
acbd
0
ararka
3 3 4 6

Բացատրություն

Վերջին օրինակում կարելի է նաև արտածել (1, 2, 6) և (1, 4, 6) եռյակները։

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) Օրինակները,
  • Ենթախնդիր 1 (25 միավոր) s.length ≤ 20
  • Ենթախնդիր 2 (50 միավոր) s.length ≤ 1000
  • Ենթախնդիր 3 (25 միավոր) :

Constraints

Time limit: 0.5 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 2 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue