Ալադին

Նախքան Ալադինի արկածները սկսելը՝ նա տարբեր գույնի քարերի սիրահար էր: Մի անգամ նահայտնվել էր երկու կախարդական քարանձավների մոտ որոնցում կային բազմապիսի քարեր: Նրանպատակն էր վերցնել ինչքան հնարավոր է շատ քարեր, բայց քանի որ քարանձավըկախարդական էր, նա պետք է ենթարկվեր որոշ կանոնների: Քարանձավներից յուրաքանչյուրըբավարարում էր հետևյալ պայմաններին: Քարանձավը ունի ճիշտ մեկ մուտք: Քարանձավըբաղկացած է ներքև խորացող փակ խողավականման թունելներից և թունելները իրար կապողհանգույցներից: Երաշխավորվում է, որ ցանկացած հանգույցից կարելի է գնալ մեկ ուրիշ հանգույցմիայն մեկ ճանապարհով (այլ կերպ ասած քարանձավի հանգույցները և թունելները առաջացնումեն ծառ): Ամեն հանգույցում կա ճիշտ մեկ քար (ինչ որ գույնի): Ալադինը ունի երկու քարանձավներիքարտեզները, և այժմ նա և իր ընկերը պետք է որոշեն, թե ինչպես հավաքել մաքսիմալքանակությամբ քարեր՝ խուսափելով դժբախտությունից: Քանի որ քարանձավները կախարդականէին, քարանձավում թույլատրվում է վերձնել վերևից ներքև ընթացող հաջորդական քարեր (ընդորում հերթականությունը կարևոր է): Բացի դրանից ցանկացած պահի, երբ առաջին քարանձավիցքար են հեռացնում նույն գույնի քար պետք է հեռացվի երկրորդ քարանձավից (իհարկե երկրորդքարանձավից քար հեռացնելու դեպքում հեռացված քարերը պետք է բավարարեն նախորդպայմանին): Այսինքն՝ ընհանուր առմամբ նրանք պետք է գտնեն ամենաերկար (հանգույցներիքանակի իմաստով) ճանապարը վերևից նեքև իջնող և հաջորդական այնպես որ նույն տիպի(վերևից ներքև իջնող և հաջորդական) ճանապրհ լինի երկրորդ քարանձավում, ընդ որում, եթեերկու ճանապարհներով էլ միաժամանակ իջնենք, պետք է հանդիպենք նույն գույնի քարեր, նույն
հերթականությամբ: Տե՜ս նկարը, որը համպատասխանում է օրինակին:
notion image
Այստեղ օպտիմալ ճանապարհը գծված է կանաչ գույնով: Քանի որ քարանձավները շատ մեծ էին և այդ ժամանակ դեռ չկաին հաշվիչ մեքենաներ Ալադինը այդպես էլ չհասավ իր բաղձանքին: Այժմ ձեր ժամանկն է հասել:

Մուտք„

Մուտքի առաջին տողում տրված է ,   համապատասխանաբար առաջին և երկրորդ քարանձավների հանգույցների քանակները: Հաջորդ տողում տրված են  հատ բնական թիվ, ամեն հանգույցի գույնը (հանգույցները համարակալված են  1-ից սկսված և քարանձավի մուտքը 1-ին հանգույցում է), հաջորդ  տողերից յուրաքանչյուրը  2 իրար միացված հանգույցներիհամարներ են: Նույն կերպ տրված է երկրորդ քարանձավը:

Ելք

Ելքում պետք է արտածել մի թիվ, ամենաերկար այդպիսի ճանապարհի թունելների քանակը:

Օրինակ

Մուտք
Ելք
7 6 1 2 1 3 4 5 6 1 2 1 3 2 4 4 5 5 6 5 7 2 1 3 1 4 7 1 2 1 3 2 4 3 5 6 5
3

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue