Կետեր

Ռոբերտը, որպես ծննդյան նվեր ստացել է մի գլուխկոտրուկ։ Այն իրենից ներկայացնում է N հատ իրարից տարբեր, ամբողջ կոորդինատներով կետերի բազմություն, որոնք համարակալված են 1-ից N թվերով։ i-րդ կետի կոորդինատնենր են (, ): Գլուխկոտրուկը լուծելու համար անհրաժեշտ է ընտրել այդ կետերի որևէ ենթաբազմություն, այնպես, որ բավարարվեն հետևյալ 3 պայմանները.
 1. Ցանկացած t-ի համար գոյություն ունի առավելագույնը երկու ընտրված կետ, որոնց x-կորդինատը հավասար է t-ի։
 1. Ցանկացած t-ի համար գոյություն ունի առավելագույնը երկու ընտրված կետ, որոնց y-կորդինատը հավասար է t-ի:
 1. Ցանկացած չընտրված կետի համար, որի կոորդինատն է (x, y), կամ գոյություն ունեն երկու (a, y) և (b, y) կոորդինատներով ընտրված կետեր, որտեղ a ≤ x ≤ b, կամ գոյություն ունեն երկու (x, a) և (x, b) կոորդինատներով ընտրված կետեր, որտեղ a ≤ y ≤ b :
Ռոբերտը արագ գլխի ընկավ, որ գլուխկոտրուկը ունի լուծում կետերի ցանկացած բազմության համար և լուծեց այն։ Կարո՞ղ եք նույնը անել Դուք։

Մուտքային տվյալներ

Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ․ կետերի N քանակը (1 ≤ N ≤ ): Հաջորդ N տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է  և  թվերը․ հերթական կետի կոորդինատները (1 ≤ ,  ≤ ):

Ելքային տվյալներ

Ելքում պետք է արտածել 0-ներից և 1-երից բաղկացած N երկարության տող, որը հանդիսանում է գլուխկտորուկի լուծում, եթե նշվեն 1-երին համապատասխան գագաթները: Եթե լուծումը միակը չէ, կարող եք արտածել ցանկացածը:

Օրինակ

Մուտք
Ելք
3 1 1 1 6 1 5
110

Ենթախնդիրներ

 • Ենթախնդիր 0 (0 միավոր) օրինակը
 • Ենթախնդիր 1 (5 միավոր) N ≤ 3
 • Ենթախնդիր 2 (11 միավոր) N ≤ 16
 • Ենթախնդիր 3 (7 միավոր) Տրված կետերը հանդիսանում են (1, 1) կետը պարունակող ինչ-որ ուղղանկյան մեջ մտնող բոլոր ամբողջաթիվ կորդինատներով կետերի բազմություն:։
 • Ենթախնդիր 4 (6 միավոր) Ցանկացած t-ի համար գոյություն ունեն առավելագույնը երկու կետեր, որոնց x-կորդինատը հավասար է t-ի:
 • Ենթախնդիր 5 (31 միավոր) N ≤ 5000
 • Ենթախնդիր 6 (21 միավոր) N ≤ 100000
 • Ենթախնդիր 7 (19 միավոր) Լրացուցիչ սահմանափակումներ չկան։

Constraints

Time limit: 3 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue