Կողի հեռացում

Տրված է N գագաթ և M կող ունեցող կշռված, պարզ(*), կապակցված, ոչ ուղղորդված գրաֆ G։ Գագաթները համարակալված են 1-ից N հաջորդական ամբողջ թվերով, կողերը՝ 1-ից M հաջորդական ամբողջ թվերով։ i-րդ կողը միացնում է  և  () գագաթները և նրա կշիռը  է:
X ենթագրաֆի համար W(X)-ով նշանակենք X-ում ընկած կողերի կշիռների գումարը։
Ձեր խնդիրն է ջնջել գրաֆից մի կող այնպես, որ առաջացած A և B կապակցված կոմպոնենտների համար (եթե գրաֆը մնում է կապակցված, ապա համարել, որ B = Ø, W(Ø) = 0) |W(A) – W(B)| արտահայտության արժեքը լինի նվազագույնը։
Եթե պայմանին բավարարող կողերը շատ են, ընտրել այն մեկը, որի դեպքում -ն ամենափոքրն է։ Եթե էլի պատասխանը միանշանակ չէ, վերջիններից ընտրել այն կողը, որի դեպքում -ն ամենափոքրն է։
(*) Հիշեցում՝ պարզ է կոչվում այն գրաֆը, որը չունի կրկնվող կողեր և գագաթը ինքն իրեն միացնող կողեր։

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված են N և M ամբողջ թվերը։ Հաջորդ M տողերից յուրաքանչյուրը նկարագրում է գրաֆի մի կող՝ ,  և  ամբողջ թվերով (1 ≤ ui, vi ≤ N, ui ≠ vi, 1 ≤ wi ≤ 109), որտեղ -ն և -ն կողով միացվող գագաթների համարներն են, -ն՝ կողի կշիռը։ Երաշխավորվում է, որ ոչ մի չկարգավորված զույգ չի կրկնվում, և որ գրաֆը կապակցված է։

Ելքային տվյալներ

Հարկավոր է արտածել երկու թիվ՝ կողի գագաթների համարները։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
10 11 1 2 1 2 3 10 1 5 2 3 4 7 3 5 9 5 6 8 6 7 5 6 8 3 7 8 12 7 9 1 9 10 8
5 6
Աղբյուրը. Հանրապետական 2019

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue