Եռյակներ

ERYAK - Եռյակներ

Տրված են n թիվը և n տարր պարունակող 3 զանգված՝ a, b և c։ Ձեր խնդիրն է գտնել այնպիսի (i, j, k) եռյակների քանակը, որ տեղի ունենա հետևյալ պայմանը՝ a[i] < b[j] < c[k]:

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողում տրված է մեկ բնական n թիվ։ Հաջորդ երեք տողերում տրված են համապատասխանաբար a, b և c զանգվածները։ (0 ≤ a[i], b[i], c[i] ≤ ):

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել մեկ թիվ՝ պայմանին բավարարող եռյակների քանակը։

Սահմանափակումներ

  • Թեստերի առաջին խմբի համար 1 ≤ n ≤ 5000։
  • Թեստերի երկրորդ խմբի համար 1 ≤ n ≤ 100 000։

Օրինակ

Մուտք
Ելք
4 12 6 8 3 1 3 5 8 9 15 7 5
7
Աղբյուրը. Մարզային 2019
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue