Programming Course

Մարդուկ - 2

Սահմանափակում
Ժամանակի սահմանափակում
1 վ
Հիշողության սահմանափակում
64M
Տպել հետևյալ պատկերը, օգտագործելով ֆունկցիաներ

Օրինակներ

Մուտք

Ելք
     $ $ $ $ $
     $ $ $ $ $
     $ $ $ $ $
     $ $ $ $ $
     $ $ $ $ $
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # #
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
   + + + + + + + + +
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue