Սիմվոլների քանակ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա բառ (ոչ ավել քան 20 սիմվոլ), և կարտածի մուտքագրված սիմվոլների քանակը։ (դաս 9)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
Hello
5
abcd!@#$1234
12
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue