Մնացորդ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A և B դրական ամբողջ թվերը և կարտածի A-ն B-ի վրա բաժանման արդյունքում ստացված մնացորդը։ Հայտնի է, որ A-ն և B-ն պատկանում են [-9,223,372,036,854,775,807; 9,223,372,036,854,775,807] միջակայքին և B-ն 0 չէ։ (դաս 2)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
7 5
2
3 6
3
20 10
0

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue