Չաճող հաջորդականություն

Սահմանափակում
Ժամանակի սահմանափակում
1 վ
Հիշողության սահմանափակում
64M
Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 4 ամբողջ թիվ և կարտածի YES, եթե մուտքագրված թվերը կազմում են չաճող հաջորդականություն և NO հակառակ դեպքում։ (դաս 4)
Հիշեցում։ Չաճող է համարվում այն հաջորդականությունը, որի ամեն հաջորդ տարրը փոքր է կամ հավասար նախորդից

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
4 3 2 1
YES
4 3 2 5
NO
5 5 5 5
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in