Ուղղանկյան մակերես

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա ուղղանկյան 2 կողմերի երկարությունը և կարտածի այդ ուղղանկյան մակերեսը։ Ներմուծված կողմերի երկարությունները պատկանում են [0; 2147483647] միջակայքին և ամբողջ թվեր են։ (դաս 2)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 1
1
2 4
8
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue