Զույգ է և ոչ միայն

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա ամբողջ թիվ և կարտածի YES, եթե այդ թիվը զույգ է և 7֊ի բաժանելիս մնացորդում կմնա 3 և NO հակառակ դեպքում։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
10
YES
8
NO
24
YES
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue