Սպիրալաձև

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 6x6 մատրիցի տարրերը՝ տող առ տող։ Արտածել մարտիցի տարրերը մեկ տողում՝ սկսելով նրա առաջին (վերևի ամենաձախ) տարրից և անցնելով մատրիցի տարրերի վրայով սպիտալաձև: (դաս 10)

Օրինակներ

Մուտք
1   2  3  4  5 6
20 21 22 23 24 7
19 32 33 34 25 8
18 31 36 35 26 9
17 30 29 28 27 10
16 15 14 13 12 11

Ելք
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue