Սահող կետով և ամբողջ թվեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 3 ամբողջ թիվ և 1 սահող կետով թիվ։ Ծրագիրը որպես արդյունք պետք է արտածի ամբողջ թվերի գումարի և սահող կետով թվի բաժանման արդյունքում ստացված քանորդը։ Հայտնի է, որ սահող կետով թիվը հավասար չէ 0֊ի։ (դաս 3)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3 1.5
4
1 0 0 3
0.333333
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue