Քանի 0 կա?

Մուտքագրել 10 երկարությամբ ամբողջ թվերից բաղկացած զանգված և տպել թե քանի 0 կա այդ զանգվածում

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
1 2 3 0 4 0 5 0 6 0
4
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue