Զանգվածների տարբերություն

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 10 երկարությամբ երկու ամբողջ թվերի հաջորդականություն և կարտածի բոլոր այն տարրերը առաջին հաջորդականությունից, որոնք չկան երկրորդում։ Արտածվող թվերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով և պետք է արտածվեն նույն հերթականությամբ ինչպես ներմուծվել են։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 7 4 3 5 9 8 2 6 10
2 -8 0 6
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 50 50 40 30 20 10 40
60 70 80 90 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue