Տրանսպոնացված մատրից

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 5x10 մատրից՝ տող առ տող և կարտածի այդ մատրիցի տրանսպոնացված մատրիցան։ Անհրաժեշտ է արտածել մատրիցի տարրերը տող առ տող՝ նույն տողի տարրերը բաժանելով միմյանցից բացատանիշով։ (դաս 10)

Օրինակներ

Մուտք
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ելք
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue