Միջակայքի զույգ թվեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A և B ամբողջ թվերը և կարտածի [A, B] միջակայքի բոլոր զույգ թվերը։ Արտածվող թվերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով։ (դաս 5, 6)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 5
2 4
4 4
4
-7 -5
-6
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue