Մատրիցների տարբերություն

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա երկու 6x6 մատրիցներ՝ տող առ տող և կարտածի այդ մատրիցների տարբերությունը։ Անհրաժեշտ է արտածել մատրիցի տարրերը տող առ տող՝ նույն տողի տարրերը բաժանելով միմյանցից բացատանիշով։ (դաս 10)

Օրինակներ

Մուտք
1  2 3 4 5 6
7  8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36

1  2 3 4 5 6
7  8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36


Ելք
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in