Մաքսիմում

Մուտքագրել 10 երկարությամբ իրական թվերից բաղկացած զանգված և տպել իր էլեմենտներից ամենամեծը

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3 4 5 4 3 2 1 0
5
1.5 2.25 3.125 4.25 5.5 4.25 3.125 2.25 1.5 0
5.5
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in