Հակառակ կարգ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N (N ≤ 1000) բնական թիվ, ապա հաջորդականություն N ամբողջ տարրերից կազմված։ Որպես արդյունք ծրագիրը պետք է արտածի հաջորդականությունը հակառակ կարգով։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
5 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
10 -100 100 -753 999 -159 9 45 7 -8 -1
1 -8 7 45 9 -159 999 -753 100 -100
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue