Հայելային գումար

Պահանջվում է գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է n (n ≤ 1000) բնական թիվ, ապա  ամբողջ թվերի հաջորդականությունը և կարտածի ։ Որտեղ ։ Արտածվող թվերը միմյանցից պետք է բաժանված լինեն բացատանիշով։ Խնդիրը լուծելիս օգտագործել զանգված։ (դաս 7)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 10 10 10
6 1 5 10 15 -20 30
31 -15 25
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue