Հակադիր թվեր

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա A, B, C և D ամբողջ թվերը։ Պահանջվում է արտածել YES եթե A-ն հակադիր է D֊ին և B֊ն հակադիր չէ C ֊ին, NO հակառակ դեպքում։ (դաս 4)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2 3 -1
YES
1 2 -2 -1
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in