Ենթաբառ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա մեկ բառ (ոչ ավել քան 20 սիմվոլ պարունակող) և մեկ սիմվոլ։ Անհրաժեշտ է արտածել մուտքագրված բառում՝ տրված սիմվոլի առաջին հանդիպման դիրքից աջ ընկած ենթաբառը։ (դաս 9)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
abcdefghijk d
efghijk
abcd %
123456789 9
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue