Ենթաբառ - 2

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա  բառը (ոչ ավել քան 20 սիմվոլ),  բառը (ոչ ավել քան  բառում սիմվոլների քանակը) և կարտածի ‘YES’, եթե  հանդիսանում է ենթաբառ -ից և ‘NO’ հակառակ դեպքում: (դաս 9)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
abcdefgh abc
YES
abcd!@#$1234 #$12
YES
abcdefg ABC
NO
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue