Բիթային օպերատոր 1

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է երկու հատ ոչ բացասական թվեր(0<=number<=65 535 and 0<=k<=16) և կարտածի number–ի k–րդ բիթը ժխտելու արդյունքը

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue