Հեռացնել տողը

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա K (1 ≤ K ≤ 6) թիվը, ապա 6x5 մատրիցի տարրերը՝ տող առ տող։ Անհրաժեշտ է հեռացնել մատրիցից K֊րդ տողը և արտածել ստացված նոր մատրիցը։ Անհրաժեշտ է արտածել մատրիցի տարրերը տող առ տող՝ նույն տողի տարրերը բաժանելով միմյանցից բացատանիշով։ (դաս 10)

Օրինակներ

Մուտք
2 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

Ելք
1 2 3 4 5
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


Մուտք
6 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25
 26 27 28 29 30

Ելք
 1 2 3 4 5
 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue