Փոքրատառ և մեծատառ

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է N թիվը [1, 26] միջակայքից և արտածում լատինական այբուբենի N-րդ փոքրատառն ու մեծատառը: (դաս 3)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1
a A
2
b B
3
c C
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue