Սահող կետով թվերի բաժանում

Գրել ծրագիր, որը մուտքում կստանա 2 սահող կետով թիվ և կարտածի առաջինի և երկրորդի բաժանման արդյունքում ստացված քանորդը։ (դաս 2)

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 2
0.5
1 3
0.333333
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue