Բիթային օպերատոր 2

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է երկու հատ ոչ բացասական թվեր(0 ≤ number ≤ 65 535 and 0 ≤ k ≤ 16) և կարտածի number–ի k–րդ բիթը 1–ով փոխելու արդյունքը(եթե 0 է սարքի 1, եթե 1 է մնա 1)
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue