+1

Մուտքագրել 10 երկարությամբ ամբողջ թվերից բաղկացած զանգված և տպել իր բոլոր էլեմենտները 1ով ավելացված

Օրինակներ

Մուտք
Ելք
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
2 2 2 3 3 3 4 4 4 5
4 2 0 0 0 1 2 4 3 4
5 3 1 1 1 2 3 5 4 5
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in