Employee Class (Աշխատակից տիպի դաս)

Ձեր խնդիրն է ստեղծել Employee class, որը կներկայացնի տվյալ ընկերությունում աշխատողի տվյալները և գործառույթները: Employee class-ն ունի 4 ատրիբուտ.
  • name - տող, որը ներկայացնում է աշխատողի անունը:
  • id - տող, որը ներկայացնում է աշխատողի ID-ն:
  • department - տող, որը ներկայացնում է այն բաժինը, որտեղ աշխատում է տվյալ անձը:
  • salary - տասնորդական թիվ, որը ներկայացնում է աշխատողի ամսական աշխատավարձը:
Employee class-ը պետք է ունենա հետևյալ մեթոդները.
  • get_details() - Վերադարձնում է Employee class-ը՝ տողի ձևով: Այս տողը պետք է պարունակի Employee-ի անունը, ID-ն և բաժինը:
  • calculate_annual_salary() - Վերադարձնում է տասնորդական թիվ, որը Employee-ի տարեկան աշխատավարձն է: Տարեկան աշխատավարձը հաշվարկվում է՝ ամսական աշխատավարձը 12-ով բազմապատկելով։
Մուտք
Ելք
john = Employee('John Doe', 'JD01', 'Engineering', 5000.0); print(john.get_details()); print(john.calculate_annual_salary()); john.department = 'Management'; john.salary = 7000; print(john.get_details()); print(john.calculate_annual_salary())
Name: John Doe, ID: JD01, Department: Engineering 60000.0 Name: John Doe, ID: JD01, Department: Management 84000.0
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue