Print ֆունկցիայի արգումենտները

Ձեզանից պահանջվում է գրել Python ֆունկցիա print_args, որը տպում է իր բոլոր դիրքային արգումենտները և keyword արգումենտները՝ ըստ ստացման հերթականության: Ֆունկցիան պետք է օգտագործի ինչպես *args, այնպես էլ **kwargs:
Ֆունկցիայի մուտքում կլինեն ցանկացած թվով դիրքային արգումենտներ և keyword արգումենտներ:
Ֆունկցիան յուրաքանչյուր արգումենտը պետք է տպի նոր տողի վրա: Նախ պետք է տպվեն դիրքային արգումենտները՝ ըստ իրենց ստացման հաջորդականության, որից հետո պետք է տպվեն keyword արգումենտները՝ կրկին ըստ իրենց ստացման հերթականության: Բոլոր keyword արգումետները պետք է տպվեն որպես <key>=<value>.
Ֆունկցիան չպետք է որևէ տվյալ վերադարձնի․ այն պետք է տպի արգումենտները, ինչպես նշված է վերևում:
Մուտք
Ելք
print_args(1, 'apple', key1='hello', key2='world')
1 apple key1=hello key2=world
Նշում․ ֆունկցիան կփորձարկվի տարբեր տեսակի և քանակի դիրքային և keyword արգումենտներով: Արգումենտներ տպելու հերթականությունը պետք է համապատասխանի ֆունկցիային փոխանցված արգումենտների հերթականությանը:
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue