Թվի ավելացումը փոփոխվող սկզբնադիր ցուցակում

Ձեզ հանձնարարված է սահմանել ֆունկցիա, որը կոչվում է mutable_default_argument: Ֆունկցիան կունենա երկու պարամետր՝ n ամբողջ թիվ և ցուցակ՝ lst, որը սկզբնադիր (default) վիճակում դատարկ է:
Ֆունկցիան պետք է ավելացնի n ամբողջ թիվը lst-ին և վերադարձնի lst-ը:
Մուտքի առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ` m (ֆունկցիայի կանչերի քանակը): Հաջորդ m տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է մեկ ամբողջ թիվ` n, այն թիվը, որը պետք է ավելացվի ցուցակին:
Ելքը պետք է պարունակի m տող: Յուրաքանչյուր տող պետք է լինի ցուցակ, որը ներկայացնում է lst-ը յուրաքանչյուր ֆունկցիայի կանչից հետո:
Մուտք
Ելք
3 1 2 3
[1] [1, 2] [1, 2, 3]
4 10 20 30 40
[10] [10, 20] [10, 20, 30] [10, 20, 30, 40]
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue