Stack Class

Այս վարժությունում ձեզ հանձնարարված է գրել Stack class: Այս class-ը պետք է կարողանա՝
  1. Ավելացնել տարրը stack-ին (push() մեթոդ):
  1. Հեռացնել տարրը stack-ից (pop() մեթոդ), որը պետք է հեռացնի և վերադարձնի տարրը:
  1. Ստուգեք՝ արդյոք stack-ը դատարկ է (is_empty() մեթոդ), որը պետք է վերադարձնի բուլյան:
Բացի այդ, հիմքում ընկած տվյալների կառուցվածքը, որտեղ ներառված են stack-ի տարրերը (այսինքն՝ Python զանգվածը) պետք է Stack class-ի համար մասնավոր լինի:
Մուտք
Ելք
s = Stack(); s.push(1); s.push(2); s.push(3); print(s.pop()); print(s.is_empty()); print(s.pop()); print(s.pop()); print(s.is_empty())
3 False 2 1 True
 

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue